Reklamasjon og garanti – proffmarkedet (Frisør)

Reklamasjon og garanti – proffmarkedet (Frisør)

Forskjell på garanti og reklamasjon. En reklamasjon er en erklæring om innsigelse på en kontraktsgjenstand, og gir deg mulighet til å klage til selger ved feil eller mangler på varen eller tjenesten du har kjøpt. Det er altså et krav som følge av feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, som allerede var der da varen ble kjøpt. Retten til reklamasjon følger av kjøpsloven, ref. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05- 13-27.

Ved salg i næring (proffmarkedet) kan det bli fastsatt kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

En garanti er en privat avtale mellom kjøper og selger og/eller produsent. I en slik avtale kan det være nærmere avgrensede rettigheter ved feil eller mangler, ut over det som følger av reklamasjonsretten. En generell garanti vil aldri kunne dekke brukerfeil, ytre påvirkning eller manglende vedlikehold.

Hvilke krav kan du stille ved reklamasjon. For å kunne kreve en reklamasjon må du har fulgt alle bestemmelser som følger med produktet, herunder f.eks. brukerveiledning, opplysningsplikt og håndtering. Opplever du produksjonsfeil eller mangler i leveransen kan du kreve:

 • Reparasjon / utbedring
 • Ny eller tilsvarende vare (omlevering)
 • Prisavslag
 • Heving av kjøpet.

Selger har i hovedsak rett til å utbedre feilen, avhengig av bl.a. omfang og verdi. Hvis du har skadet varen, endret eller brukt den feil, vil reklamasjon kunne bortfalle.

Dine forpliktelser som kjøper. Som kunde skal du snarest etter mottak undersøke om leveransen er i samsvar med avtalt forsendelse. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Er det gjort skade fra transportør må du som hovedregel varsle / anføre dette før du signerer for mottak. Dette gjelder i hovedsak ved ytre skader. Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler skal alltid meddeles skriftlig, i henhold til de generelle vilkår som er presentert fra selger eller via følgebrev / sendingsbekreftelse.

Hvis produktet er kjøpt via oss i Hair Collection AS, skal du som kunde ta kontakt med din selger eller vårt kontor. Vi vil deretter gi den informasjonen som trengs for å gjennomføre reklamasjonen. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Hair Collection, betaler ikke vi disse utgiftene.

Ved feil på salgsgjenstanden har Selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Selger foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Vær særlig oppmerksom på:

 • Feil og mangler som skyldes feil bruk, må dekkes av kunde.
 • For elektriske produkter som for eksempel fønere, klippemaskiner, stylingjern etc skal serviceintervaller være overholdt og kunne dokumenteres for at reklamasjon kan gjøres gyldig. For eksempel GAMA Perfetto føneren skal det kjøres en selvrens hver eneste dag.
 • Reparasjonsarbeid i forbindelse med garantier gjelder innenfor normal arbeidstid. Forlanger kunde garantiarbeid utført utenom normal arbeidstid, belastes kunde for merkostnader i forbindelse med overtid.
 • Garanti dekker aldri tapt arbeidsfortjeneste.
 • Hvis det rekvireres verkstedstøtte, og det ikke kan påvises feil, må kunde selv betale merkostnader for dette.
 • Garantier gjelder aldri normale slitedeler som pakninger, deksel, klippehoder etc.

Ut over dette dokumentets beskrivelse, gjelder Hair Collections generelle vilkår for sine kunder med følgende hovedlinjer:

 • Varer tas ikke i retur uten forhåndsgodkjennelse, dersom annet ikke er avtalt i samarbeidsavtale. Returnerte varer som ikke er avtalt, krediteres ikke.
 • Ved gyldig reklamasjon, dekker Hair Collection AS returkostnaden så fremt det benyttes avtalt speditør. Det aksepteres ikke bruk av annen speditør, dersom dette ikke avtales spesielt. Kunde må normalt selv dekke returen, og får refundert kostnaden ved godkjent reklamasjon.
 • Ved service og reparasjoner, dekker Hair Collection AS frakt èn vei, dersom det ikke finnes akseptabelt serviceverksted lokalt. Innenfor garantien, dekker Hair Collection frakt begge veier, forutsatt at riktig speditør er benyttet.